Algemene voorwaarden

Bij het gebruik van de dienst Uitzendplaats (hierna "Uitzendplaats"), aangeboden op de domeinnamen: Uitzendplaats.nl gekoppeld met Vacatureplaats.nl en CVplaats.nl of een subdomein daarvan, van de onderneming Webplaats B.V. ingeschreven bij de KVK te Groningen onder nummer 61271667 (hierna: "Uitzendplaats"), gaat u akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden. Uitzendplaats behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving. De nieuwste versie van de Algemene voorwaarden vindt u op: https://www.uitzendplaats.nl/algemene-voorwaarden.

Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst voor Uitzendplaats tussen Uitzendplaats en u, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Uitzendplaats en u overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele Algemene voorwaarden van u wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Het niet naleven van deze Algemene voorwaarden resulteert in directe afsluiting van uw Uitzendplaats account.
Account voorwaarden
 1. U dient een persoon te zijn, accounts geregistreerd door ‘robots’ of andere geautomatiseerde methodieken zijn niet toegestaan.
 2. U dient uw eigen persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens het aanmeldproces.
 3. Uw logingegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet met andere personen worden gedeeld.
 4. U bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van uw gebruikersnaam en wachtwoord, Uitzendplaats kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 5. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten en content die geplaatst wordt onder uw account (tevens voor de gebruikers die aangemaakt worden onder uw account).
 6. Het is niet toegestaan om Uitzendplaats te gebruiken voor illegale doeleinden, u dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden.
Betalingsvoorwaarden en voorwaarden account omzetting
 1. De betaling geschiedt na de gratis proefperiode van 2 maanden achteraf per maand per factuur die u per e-mail van ons ontvangt.
 2. Per gebruiker op Uitzendplaats betaald u een maandelijks abonnementsprijs.
 3. Alle facturen dienen binnen 14 (veertien) dagen door u te worden voldaan.
 4. Diensten die opmaat voor u worden gebouwd, zoals websites, plugins, toevoeging software geschiedt, tenzij anders overeengekomen, in 2 termijnen van elk 50%:
  • 50% bij opdracht, met een betaaltermijn van 7 (zeven) dagen na factuurdatum;
  • 50% na oplevering, met een betaaltermijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
 5. Trainingen, welke klassikaal worden georganiseerd, zullen vooraf door ons worden gefactureerd en door u moeten worden betaald. UITZENDPLAATS verzorgt deze sessies op aanvraag.
 6. Alle genoemde prijzen zijn exclusief het geldende hoge BTW tarief (thans 21%).
 7. Als er een betalingsachterstand is van 2 facturen dan wordt uw Uitzendplaats account tijdelijk afgesloten. U kunt dan contact met ons opnemen om uw account na betaling te activeren.
 8. Indien u in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan bent u van rechtswege in verzuim. U bent alsdan een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn voor rekening van u. De buitengerechtelijk incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten.
Opzeggingen
 1. U bent zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van uw Uitzendplaats account, u kunt alleen opzeggen in het “Account” gedeelte van uw eigen Uitzendplaats omgeving. Een andere vorm van opzegging wordt niet geaccepteerd en dus ook niet verwerkt.
 2. Op het moment dat u uw Uitzendplaats account opzegt, wordt het account (inclusief de betaling) direct stopgezet. Een betaald Uitzendplaats account is per dag opzegbaar.
 3. Al uw data wordt 3 maanden na het stopzetten van uw account verwijderd.
 4. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van uw facturen en eventuele informatie, ook na het opzeggen van uw Uitzendplaats account.
Aanpassingen van de dienst en prijzen
 1. Uitzendplaats behoudt het recht om op elk moment, met of zonder berichtgeving, wijzigingen door te voeren in Uitzendplaats.
 2. Uitzendplaats behoudt het recht om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk Uitzendplaats stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud.
 3. Uitzendplaats behoudt het recht om Uitzendplaats permanent stop te zetten. Dit zal minimaal 3 kalendermaanden van tevoren aangekondigd worden op https://www.uitzendplaats.nl.
 4. Uitzendplaats behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van Uitzendplaats door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal één (1) kalendermaand van te voren aangekondigd op www.Uitzendplaats.nl.
Copyright en eigendom van content
 1. Uitzendplaats zal nooit het eigendom claimen over uw content en/of materialen geplaatst op uw account en onderliggende accounts. Met andere woorden, uw data is en blijft altijd uw eigendom. U bent wel zelf verantwoordelijk voor het opslaan van uw gegevens wanneer u uw account beëindigd.
 2. Door het plaatsen van materiaal (zoals afbeeldingen, logo’s, vacatures, persoonsgegevens, cv’s, video’s, vacatures, teksten etc.) op Uitzendplaats geeft u Uitzendplaats toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Uitzendplaats en verbetering van de websites. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen en niet aan Uitzendplaats gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Uitzendplaats stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.
 3. Uitzendplaats heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien Uitzendplaats via één van haar andere websites een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.
Aansprakelijkheid
 1. Indien Uitzendplaats aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Uitzendplaats is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Uitzendplaats is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Uitzendplaats is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Uitzendplaats is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Uitzendplaats zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s).
 5. Uitzendplaats is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Uitzendplaats is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Uitzendplaats websites worden aangeboden.
 6. Uitzendplaats is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
 7. Uitzendplaats garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is.
 8. Uitzendplaats garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen.
 9. Uitzendplaats garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.
 10. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal bedrijf, uitzendbureaus, werkzoekenden). Uitzendplaats is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Uitzendplaats.
Vrijwaring
 1. U vrijwaart Uitzendplaats tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:
 1. Het gebruik van informatie op een of meerdere Uitzendplaats websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst.
 2. Die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Uitzendplaats en gerelateerde websites.
Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Uitzendplaats partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Uitzendplaats en u zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo.
Overige voorwaarden
 1. Uitzendplaats streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van overmacht kan Uitzendplaats hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 2. Uitzendplaats gebruikt diensten (hardware, software, netwerk, data opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van Uitzendplaats.
 3. U zult Uitzendplaats niet proberen te hacken en/of websites op te zetten welke zich voordoen als onderdeel van Uitzendplaats.
 4. U zult geen delen van Uitzendplaats in zijn geheel reproduceren, kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Uitzendplaats.
 5. U zult Uitzendplaats niet gebruiken voor het plaatsen of versturen van ongevraagde content/e-mail (SPAM).
 6. U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van destructieve code plaatsen op Uitzendplaats.
 7. Uitzendplaats streeft er naar, maar garandeert niet, dat: 1) Uitzendplaats voldoet aan uw specifieke wensen, 2) Uitzendplaats een correcte werking heeft, 3) fouten in Uitzendplaats worden verbeterd.
 8. Vragen over de Algemene voorwaarden kunnen gesteld worden op e-mail adres: info@uitzendplaats.nl.

Wij combineren online platformen en bedrijven
om onze werving- en selectiesoftware te versterken.